Obsah

Pozemkový a lesný odbor vyzýva.

Typ: ostatné
Každého vlastníka, nájomcu a správcu poľnohospodárskej pôdy, aby zabezpečilli základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu ako to ustanovuje § 3 zákona. Konkrétne - každý vlastník, nájomca a správca poľnohospodárskej pôdy je povinný:

 

1. vykonávať agrotechnické opatrenia zamerané na ochranu a zachovanie kvalitatívných vlastností poľnohospodárskej pôdy a na ochranu pred jej poškodením a degradáciou

2. predchádzať výskytu a šíreniu burín

3. zabezpečiť využívanie poľnohospodárskej pôdy tak, aby nebola ohrozená ekologická stabilita územia a bola zachovaná funkčná spätosť prírodných procesov v krajinom prostredí

4. usporiadať a zosúladiť poľnohospodársky druh pozemku s jeho evidenciou v katastri.

    Ten kto svojou nečinnosťou spôsobí zaburinenie poľnohospodárskeho pozemku alebo nepoľnohospodárskeho pozemku v blízkosti poľnohospodárskeho pozemku, prípadne nesplní povinnosť uloženú orgánom ochrany poľnohospodárskej pôdy dopustí sa priestupku ( fyzická osoba ) alebo správneho deliktu ( právnická osoba - podnikateľ ) podľa § 25 a § 26 zákona o ochrane poľnohospodárskej pôdy, pričom za tieto správne delikty môže správny orgán uložiť pokutu až do výšky 33 000,- €. Vzhľadom na závažnosť tejto problematiky bude tunajší odbor aj tento rok kontrolovať plnenie povinností ustanovených zákonom o ochrane poľnohospodárskej pôdy podľa vypracovaného harmonogramu.


Vytvorené: 10. 1. 2018
Posledná aktualizácia: 10. 1. 2018 11:05
Autor: