Aktuality

Pozemkový a lesný odbor vyzýva.

 25.04.2016

Každého vlastníka, nájomcu a správcu poľnohospodárskej pôdy, aby zabezpečilli základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu ako to ustanovuje § 3  zákona. Konkrétne - každý vlastník, nájomca a správca poľnohospodárskej pôdy je povinný:

1. vykonávať agrotechnické opatrenia zamerané na ochranu a zachovanie kvalitatívných vlastností poľnohospodárskej pôdy a na ochranu pred jej poškodením a degradáciou

2. predchádzať výskytu a šíreniu burín

3. zabezpečiť využívanie poľnohospodárskej pôdy tak, aby nebola ohrozená ekologická stabilita územia a bola zachovaná funkčná spätosť prírodných procesov v krajinom prostredí

4. usporiadať a zosúladiť poľnohospodársky druh pozemku s jeho evidenciou v katastri.

    Ten kto svojou nečinnosťou spôsobí zaburinenie poľnohospodárskeho pozemku alebo nepoľnohospodárskeho pozemku v blízkosti poľnohospodárskeho pozemku, prípadne nesplní povinnosť uloženú orgánom ochrany poľnohospodárskej pôdy dopustí sa priestupku ( fyzická osoba ) alebo správneho deliktu ( právnická osoba - podnikateľ ) podľa § 25 a § 26 zákona o ochrane poľnohospodárskej pôdy, pričom za tieto správne delikty môže správny orgán uložiť pokutu až do výšky 33 000,- €. Vzhľadom na závažnosť tejto problematiky bude tunajší odbor aj tento rok kontrolovať plnenie povinností ustanovených zákonom o ochrane poľnohospodárskej pôdy podľa vypracovaného harmonogramu.

Rozlúčka s prazdninami 2017
11 / 09 / 2017

Rozlúčka s prazdninami 2017

Ku koncu prázdnín sa v Lesíku konala Rozlúčka s prázdninami. Touto cestou sa chceme poďakovať sponzorom - Jánovi Škorňovi, rodine Juhaniakovej a rodine Budovcovej, zároveň chceme poďakovať aj všetkým dobrovoľníkom za pomoc pri organizovaní akcie... Všetkým patrí veľké Ďakujem...


Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 15:00    
Štvrtok: 07:30 - 15:30   
Piatok: 07:30 - 15:30  
Po - Pi : obed 11:30 - 12:00

Mapový portál obce

Mapový portál obce

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Obec Rimavské Zalužany
Počasie Rimavské Zalužany - Svieti.com